Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

TALOUS JA DEMOKRATIA

Saatteeksi
Talous ja demokratia on kirja pyrkimyksestä reiluun talouteen. Se haastaa yksiulotteisen markkinatalouden. Kirja tuo esiin kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia, kuinka taloudesta voitaisiin tehdä oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää.

Kirjan lähtökohta on kaikkien ihmisten oikeus taloudelliseen turvaan, tai gandhilaisittain viimeisenkin kansalaisen huomioiminen (daridranarayan). Vallitsevassa kansainvälisessä talousjärjestelmässä tällainen oikeus on syrjäytetty, myös demokratian mahdollisuudet ovat kaventuneet rajusti. Ihmisten on yhä vaikeampi vaikuttaa itseään ja omaa talouttaan koskevaan päätöksentekoon, oli kysymyksessä sitten suomalainen pienyrittäjä tai ammattiyhdistysaktiivi, intialainen pienviljelijä tai teollisuustyöntekijä tai vaikkapa perheenäiti.

Vallitsevan taloushegemonian haittavaikutukset ovat laajalti tiedossa. Kirja hakee vastauksia siihen, miten voitaisiin luoda sellaisia taloudellisia ja myös yhteiskunnallisia käytäntöjä, jotka arvostavat voittojen maksimoinnin sijaan ihmisten laaja-alaista hyvinvointia ja taloudellista turvallisuutta. Turvallisuus voi pohjautua työllisyyteen tai yhteiskunnalliseen tukeen – ihmisten ja yhteiskuntien tilanteen mukaan. Olennaista on, että yhteiskunnissa on yhteinen pyrkimys siihen, että kaikilla on oikeus riittävään toimeentuloon. Tavoitteena voisi olla mahdollisimman laaja työllisyys, hyvinvointi ja ihmisarvoinen kansalaisuus niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Kirjassa eri kirjoittajat pohdiskelevat voivatko esimerkiksi paikallistalou-det, hyvinvointivaltion edelleen kehittäminen, sekatalousjärjestelmä, kansainvälisten rahaliikkeiden sääntely tai toisenlaiset säännöt kansainväliseen kauppaan olla vaihtoehtoja nykyiselle vapaakauppafundamentalismille. Kirjoittajat käsittelevät myös toimenpiteitä ja aloitteellisia tahoja, jotka voisivat tuottaa – tai jo tuottavat – näitä talouden rinnakkaisia muotoja.

Ajatus kirjasta syntyi Ympäristö ja kehitys ry:n ja Crash ry:n yhteistyöstä intialaisten Lokayan-järjestön ja CSDS-tutkimuslaitoksen (Centre for Study of Developing Societies) kanssa. Tämän yhteistyön yleisenä tavoitteena on pohjoisen ja etelän suhteiden demokratisointi yhteiskuntien eri tasoilla ja kansainvälisesti. Intialaiset yhteistyökumppanit ovat perustaneet Vasudhaiva Kutumbakamin, laaja-alaisen demokratian verkoston. Vasudhaiva Kutumbakam on sanskriittia ja tarkoittaa, että maailma on perhe. Verkoston määrittelemät demokratiaulottuvuudet ovat taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen, poliittinen ja sukupuolidemokratia.

Verkosto on sittemmin laajentunut etenkin muualle Etelä-Aasiaan ja Pohjoismaihin. Vuonna 2003 Suomeen perustettiin aktiivipoliitikkoja, tutkijoita ja aktivisteja yhdistävä Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ry. vk-verkosto oli aktiivisesti järjestämässä muun muassa neljättä Maailman sosiaalifoorumia Intian Mumbaissa tammikuussa 2004. Suomessa vk:n eu-työryhmä on käynyt tiivistä dialogia poliitikkojen ja virkamiesten kanssa eu:sta ja sen perustuslaista, ja järjestänyt aiheesta julkisia keskusteluja. Verkosto on myös ollut mukana Suomen sosiaalifoorumeissa.

Talous ja demokratia
-kirja on Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakamin demokratia-sarjan ensimmäinen osa. Siinä on seitsemän osiota. Artikkelien esimerkkimaina ovat pääasiassa Suomi ja Intia.

Kansainvälinen talous. Vapaa kirjailija ja tutkija Olli Tammilehto esittää, että joillekin demokratia on markkinoiden luonteenomainen piirre ja toiset taas pyrkivät muuttamaan talouden toimintalogiikan demokraattiseksi. Hänen visiossaan elämä ja demokratia kasvavat yhteen. Talouspolitiikan professori Yash Tandonin mukaan idealismille on hyvinkin tilaa kansainvälisen talouden muutoksia hahmotellessa. Todellisuus ei kuitenkaan katoa, ellemme ymmärrä talouden toimintaa ja ristiriitoja realistisesti.

Paikallistalous. Demokraattisen talouden ydin on paikallistalouksien elvyttämisessä ja niiden aseman vahvistamisessa, ihmisten arkisia valintoja unohtamatta. Tietokirjailija Colin Hines menee tekstissään suoraan asiaan: »Globalisaation vaikutuksia koskeva taloudellinen keskustelu on liian kauan rajoittunut sen vastustajien ja kannattajien väliseksi väittelyksi. Nyt on aika laatia perusteltu vaihtoehto globalisaatiolle.» Paikallistalouden asiantuntija Richard Douthwaite toteaa, että harva meistä murehtisi asuinalueensa sulautumista globaaliin talouteen, mikäli tuo globaali talous olisi tasapuolinen, kestävä ja luotettava.

Ruoka. Oikeus puhtaaseen lähiruokaan on demokraattisen talouden perusasia. Tietokirjailija-aktivisti Hilkka Pietilä vaatii maataloutta pois Maailman kauppajärjestön asialistalta. Hän esittää, että maailman ruokaturvan hallinnoimiseksi olisi syytä muodostaa uusi elin, »Maailman elintarvikehallinto» (World Food Authority). Se hallinnoisi koko maailman elintarvikehuoltoa ja voisi ohjailla myös maailmankauppaa ihmiskunnan perustarpeiden tyydyttämiseksi. Luomuviljelijä Jukka Kivelä ehdottaa yhdeksi kestäväksi tulevaisuuden malliksi yhteisöllisesti omistettuja ja hoidettuja maatiloja. Kiinnostuneet ihmiset voivat ostaa itselleen tietyn määrän peltoa ja antaa virallisen omistusoikeuden jollekin yhdistykselle tai säätiölle, jonka tehtävänä puolestaan on vain omistaa nämä tilat. Ne antavat sitten tilan käyttöön jollekin sopivalle viljelijälle tai viljelijäyhteisölle, joka toteuttaa omaa viljelyään omistajayhteisön asettamien tavoitteiden puitteissa.

Hyvinvointivaltio. Taloustieteilijä Jan Otto Andersson pelkää, että pitkällä tähtäimellä globalisaatio jäytää hyvinvointivaltiota myös pienissä kilpailukykyisissä maissa. Onkin tärkeää muokata kansainvälistä talousjärjestelmää sellaiseksi, joka parantaa niin maiden sisäistä kuin valtioiden välistä solidaarisuutta. Hän esittää muun muassa, että kansainvälisesti toimivia yrityksiä tulisi valvoa ja verottaa globaalisti, ja että maiden välisiä pääomasiirtoja pitäisi valvoa ja verottaa, esimerkiksi käyttäen jotakin muunnosta Tobinin verosta. Erikoistutkija Meri Koivusalo muistuttaa, että hyvinvointipalveluista käytävä keskustelu on aina myös keskustelua arvoista ja tavoitteista, ja että niiden alistaminen markkinoille ei ole edes tehokkuuden näkökulmasta yksiselitteistä. Peruspalveluiden markkinoistamisen mallimaassa Yhdysvalloissa terveydenhuoltokulujen korkean tason on katsottu haittaavan yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Tutkijat Rama V. Baru, Imrana Qadeer ja Ritu Priya esittävät, että julkinen ja yksityinen sektori voivat hyvinkin toimia yhteistyössä terveydenhuollossa, mutta valtion on asetettava selkeät toimintamallit yhteistyölle. Kirjailija-aktivisti Risto Isomäki laittaisi yksityistämisen sijaan valtionyhtiöt laajentamaan kansainvälistä yhteistyötään hyvinvointivaltion suojaamiseksi.

Tulonjako. Neuvonantaja Timo Voipion mielestä meidän ei pidä luopua kansainvälisen tulonjaon tasoittamisesta, vaikka Uusi kansainvälinen talousjärjestys (uktj) ei aikanaan onnistunutkaan. Taloustieteilijä Jaya Mehta osoittaa, että Intian hallitus kaunistelee maan vääristynyttä tulonjakoa tilastojen kyseenalaisella tulkinnalla. Mehta saa samoista tilastoista hyvinkin erilaisen tuloksen. Tutkija Sarianne Tikkanen esittää, että ekologinen verouudistus on varteenotettava mahdollisuus edistää oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää tulonjakoa Suomessa.

Reilu kauppa. Reilu kauppa tarkoittaa sitä, että reiluille tuottajille maksetaan tuotteistaan reilu hinta. Reilun kaupankäynnin toteuttaminen ei kuitenkaan ole käytännössä helppoa, etenkään laajassa mittakaavassa. Maailmankauppa Aamutähden opintopiiri painottaa, että vaihtoehtotalouden tulee toimia myös poliittisen järjestäytymisen, eri lailla tekemisen ja yhteisen oppimisen tilana, eikä sen tuloksia pidä mitata tavanomaisilla taloudellisen menestyksen mittareilla. Kansalaisaktivisti Jyri Jaakkola kirjoittaa kokemuksistaan oikeudenmukaisen kaupan lippulaivan Estellen piirissä. Hän vastaa Estellen edustaman idealismin kyseenalaistajille: »Kuinka utopistisia ovat globaalien markkinoiden ja jatkuvan talouskasvun lupaukset? Kuinka realistista on uskoa, että säästyisimme uhkaavalta ympäristötuholta ja yhä kärjistyvältä inhimilliseltä katastrofilta tarkastelematta keskinäisiä suhteitamme mahdollisimman ennakkoluulottomasti ja pyrkimättä perustavanlaatuisiin muutoksiin niin sosiaalisissa kuin taloudellisissa toimintatavoissamme ja valtasuhteissamme?»

Kansalaisliikkeet. Kansalaisaktivisti Tord Björk vaatii, että ammattiyhdistysliikkeen on tehtävä enemmän yhteistyötä muiden kansalaisliikkeiden kanssa ja että kolmannen maailman kansalaisliikkeillä on oltava tässä yhteistyössä keskeinen rooli, jos taloutta aiotaan aidosti demokratisoida. Tutkija-aktivistit Jarna Pasanen ja Marko Ulvila kirjoittavat, että Maailman sosiaalifoorumista on kasvanut nopeasti globaali kohtauspaikka, jossa aktiiviset kansalaiset etsivät määrätietoisesti vaihtoehtoisia talousmalleja. He nostavat esiin etenkin valuutanvaihtoveron (Tobinin vero), gandhilaiseen talousajatteluun mainiosti soveltuvat paikallisrahat ja feministien ideoiman toimeentulo- eli elämäntalouden. Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestöjen mielestä on otettava vakavasti huomioon myös sellainen mahdollisuus, että täystyöllisyys on tavoitteena epärealistinen, koska ihmistyön tarve suhteessa tuotantoon vähenee voimakkaasti. Päättäjiltä pitää silloin kysyä, kumpi on tavoitteena, täystyöllisyys vai hyvän elämän yhteiskunta. Järjestö esittää yhdeksi ratkaisuksi osallistumistuloa. Ay-johtaja Ashok Rao arvioi Intian kevään 2004 vaalien yllättävän tuloksen talouden globalisaatiota vastustavan kansalaistoiminnan voittona. Hän on kuitenkin raivoissaan siitä, että uusi hallinto näyttää alistuvan hyvin helposti kansainvälisen painostuksen alla ja jatkaa kiltisti Intian uusliberalistista talouspolitiikkaa. Elintarviketyöläisten liiton puheenjohtaja Ritva Savtschenko uskoo, että kaikista ongelmista huolimatta ay-liike voisi maailmanlaajuisesti hillitä yritysten ylivaltaa. Silloin kuitenkin pitäisi saada mahdottomasta mahdollista ja henkiin ajatus, että tuiki tavalliset ihmiset ovat voineet vaikuttaa omaan elämäänsä ja jopa historian kulkuun.
Helsingissä, 23. helmikuuta 2005
Outi Hakkarainen, Jaana Airaksinen ja Tove Selin