Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 24.11.2001 (alkuosa)

PÖYTÄKIRJA 6.12.2001
Yhdistyksen syyskokous 24.11.2001 (alkuosa)
Aika: la 24.11.2001 klo 17.25-18.30
Paikka: Outin ja Helin luona, Kimmontie 11 B
Läsnä: Outi Hakkarainen, Heli Kuusipalo, Meri Koivusalo, Lea Kantonen, Paula
Saukkonen, Mianna Meskus, Miia Toikka
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 17.25.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meri Koivusalo, sihteeriksi Miia Toikka ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Saukkonen ja Mianna Meskus. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin korjatussa muodossa:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään esityslista.
5. Käsitellään alustavasti toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2001.
6. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä kalenterivuodeksi 2002.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat.
9. Periaatekeskustelu yhdistyksen toimintateemoista ja työryhmistä.
10. Vahvistetaan vuoden 2002 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2002.
11. Muut asiat.
Päätettiin käsitellä kokouksessa esityslistan kohdat 5-6 ja alustavasti kohdat 7-9. Kohtien 7-9 lopullinen käsittely ja kohdan 10 käsittely päätettiin siirtää syyskokouksen jatkokokoukseen, joka pidetään torstaina 3.1.2002 klo 17 Ravintola Holvarissa (Yrjönkatu).
5. Vuoden 2001 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen alustava käsittely
Hallituksen esityksen mukaisesti käytiin keskustelu Outi Hakkaraisen laatimasta luonnoksesta CRASHin vuoden 2001 toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi (liitteenä). Niihin toivottiin pieniä muutoksia, jotka Outi tekee yhdistyksen kevätkokousta varten.
6. Hallituksen jäsenten lukumäärän määrääminen vuodeksi 2002
Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin yhdistyksen hallituksen kooksi 6 jäsentä, joista 1 puheenjohtaja ja 1 varapuheenjohtaja, sekä 2 varajäsentä.
7. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta (alustava käsittely)
Päätettiin esittää syyskokouksen jatkokokoukselle, että hallituksen nykyiset toimihenkilöt (pj. Outi, siht. Miia, rahastonhoitaja Leena) jatkaisivat tehtävissään. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten lopullinen valinta tehdään jatkokouksessa 3.1.2002.
8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta (alustava käsittely)
Outi ja Leena selvittävät jatkokokousta varten, montako tilintarkastajaa yhdistyksellä on oltava ja mitä muodollisia vaatimuksia heille on. Miia kysyy Marika Lohen halukkuutta ryhtyä yhdistyksen tilintarkastajaksi ja muut jäsenet miettivät myös sopivia ehdokkaita jatkokokoukseen mennessä.
9. Periaatekeskustelu yhdistyksen toimintateemoista ja työryhmistä (alustava käsittely)
Aloitettiin periaatekeskustelu hallituksen esitysten pohjalta. Todettiin, että laajasti ottaen yhdistyksen toimintateemat on jo kirjattu yhdistyksen tarkoituspykälään, eikä niiden tarkempaa määrittelyä siten välttämättä ole mielekästä kovin kauan jatkaa abstraktilla tasolla. Sen sijaan voitaisiin asettaa vuoden 2002 työskentelylle konkreettisia tavoitteita kuten seminaarin tai muun tapahtuman järjestäminen, johon työryhmätyöskentely tähtäisi. Samalla jäsenten työskentely eri aihepiirien parissa lähtisi käyntiin. Vuoden 2002 kattoteemaksi ehdotettiin hyvän elämän edellytysten pohtimista. Hyvän elämän teemaa voidaan lähestyä sekä yhteiskuntapoliittisella ja taloudellisella että henkilökohtaisella tasolla ja eri tasojen välisen tasapainon kannalta. Mianna ja Miia työstävät jatkokokoukseen esityksen prosessista, jolla teemaa voitaisiin lähteä työstämään.
10. Kokouksen keskeyttäminen
Puheenjohtaja keskeytti syyskokouksen klo 18.30. Loput kohdat siirrettiin käsiteltäviksi jatkokokoukseen 3.1.2002.

Vakuudeksi
Meri Koivusalo
puheenjohtaja
Miia Toikka
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Mianna Meskus
Paula Saukkonen
 

   Yhdistyksen syyskokous 3.1.2002 (jatko-osa)

PÖYTÄKIRJA 6.1.2002
Aika: to 3.1.2002 klo 17.30-20.00
Paikka: Ravintola Holvari, Yrjönkatu, Helsinki
Läsnä: Outi Hakkarainen, Heli Kuusipalo, Meri Koivusalo, Lea Kantonen, Mianna Meskus,
Siru Maunuksela-Aura, Leena Rikkilä, Liisa Laakso, Elina Grundström, Elina Vuola, Miia Toikka
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Outi Hakkarainen avasi kokouksen klo 17.30.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meri Koivusalo, sihteeriksi Miia Toikka ja pöytäkirjantarkastajiksi Mianna Meskus ja Heli Kuusipalo. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi, sillä kutsu syyskokoukseen oli lähetetty kaikille yhdistyksen jäsenille yli seitsemän päivää ennen kokousta.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
5. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Hakkarainen, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Meri Koivusalo, Heli Kuusipalo, Mianna Meskus, Leena Rikkilä ja Miia Toikka sekä hallituksen varajäseniksi Lea Kantonen ja Elina Vuola.
6. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Hanna Laitinen ja Katri Pirttijärvi ja varatilintarkastajiksi Kari Bottas ja Heikki Korhonen.
7. Periaatekeskustelu yhdistyksen toimintateemoista ja työryhmistä
Todettiin, että yhdistyksen toiminnan rungoksi on tarve perustaa pysyvät “toimintaohjelmat”, joilla on nimetyt vastuuhenkilöt. Keskusteltiin toimintaohjelmien nimeämisestä Meri Koivusalon alustavan ehdotuksen pohjalta. Ehdotuksessa toimintateemat oli ryhmitelty seuraavasti:
a) globalisaatio, kehityspolitiikka ja talouden demokratisaatio
b) ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymykset, naisten asema
c) sosiaaliset oikeudet ja hyvinvointipolitiikan lähtökohdat
Keskustelussa todettiin, että ehdotuksessa mainittujen teemojen lisäksi useat yhdistyksen jäsenet työskentelevät seuraavien aiheiden parissa: kulttuuri, kasvatus, nuoriso, konfliktit ja kriisinhallinta, kansalaistoiminta. Nämä aiheet sisällytetään myös yhdistyksen pysyviin toiminta-alueisiin, ja ne on syytä tuoda esille yhdistyksen toimintaa esiteltäessä, esimerkiksi nettisivuilla.
Pysyvien toimintaohjelmien ideana on strukturoida yhdistyksen toimintaa siten, että erilaiset pienemmät projektit voivat sijoittua niiden alle. Toimintaohjelmat ja niiden vastuuhenkilöt tarjoavat myös kiintopisteen ulkopuolisille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille jäsenille. Toimintaohjelmien ohella yhdistys toimii erilaisten, pitempi- ja lyhyempiaikaisten työryhmien muodossa. Lisäksi yhdistykselle valitaan yhden tai useamman vuoden pituisia ajankohtaisia teemoja, joita pyritään työstämään eri näkökulmista, kuten hyvä elämä vuonna 2002.
8. Vuoden 2002 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Vuoden 2002 toimintasuunnitelma hyväksyttiin siihen esitettyine muutoksineen. Vuoden 2002 tulo- ja menoarviosta tehtiin kokouksessa suullinen esitys, joka hyväksyttiin, ja valtuutettiin Outi Hakkarainen ja Leena Rikkilä muokkaamaan siitä kirjallinen budjetti. Jäsenmaksuksi vuonna 2002 päätettiin varsinaisilta jäseniltä 50 euroa ja 25 euroa kunkin taloudellisen tilanteen mukaan ja kannatusjäseniltä 15 euroa.
9. Muut asiat
a) Yhdistyksen alustava toimintakertomus vuosilta 2000-2001 jaettiin tiedoksi.
b) Vuoden 2002 toimintasuunnitelmaan sisältyvä hyvä elämä -prosessi aloitetaan kokouksessa keskiviikkona 30.1. klo 18 Meri Koivusalon luona.

Vakuudeksi
Meri Koivusalo
puheenjohtaja
Miia Toikka
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
Mianna Meskus
Heli Kuusipalo