Mikä Crash on?    Yhteys    Jäsenet    Kumppanit

Etusivu
Kannanotot
Julkaisut
Lausunnot
Kuvagalleria
Arkisto

 

   Yhdistyksen syyskokous 2008

CRASH PÖYTÄKIRJA 18.11.2008

Aika: 18.11.2008, klo 17.15 – 18.30
Paikka: Liisa Laakson luona Helsingin Kruunuhaassa
Läsnä: Liisa Laakso (pj), Outi Hakkarainen, Lea Kantonen, Heli Kuusipalo (siht.), Anja Onali, Riikka Kuusisto ja Ritu Priya
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Liisa Laakso avasi kokouksen klo 17.15.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Laakso ja sihteeriksi Heli Kuusipalo, pöytäkirjan tarkastajiksi Lea Kantonen ja Riikka Kuusisto.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Jäsenasiat
Hyväksyttiin Crashille uudet jäsenet.
Todettiin, että Crash on mielellään jäsenjärjestönä Euroopan sosiaalifoorumin valmisteluryhmässä, vaikka yhdistyksen jäsenten ei ole mahdollista aktiivisesti valmisteluihin osallistua. Valmisteluryhmässä ei ole mahdollista virallisesti edustaa useampaa järjestöä ja siten Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakamin Laura Tuominen ei edusta Crashia valmisteluryhmässä, mutta toimii kuitenkin tiedonvälittäjänä. Outi Hakkarainen toimii Crashin ESF-vastaavana ja toimittaa tarpeen mukaan yhdistykselle tietoa valmisteluista. Päätettiin maksaa yhdistyksen jäsenelle Vijay Pratapille noin 50 euron jäsenmaksu, jonka hän Crashin puolesta toimitta ESF-valmisteluryhmälle Tukholmassa pidetyssä kokouksessa vuoden 2007 puolella.
6. Työryhmät
FinnWID Naiset kehitystyössä ry on kutsunut monia tahoja mukaan perustamaan vapaamuotoista "sukupuoli ja kehityspolitiikka" -työryhmää. Ryhmän tarkoituksena olisi ensisijaisesti seurata sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista Suomen kehityspolitiikassa ja pitää siihen liittyviä teemoja esillä. Kansalaisyhteiskunnan edustajana FinnWIDin olisi mahdollista olla monia muita tahoja kriittisempi ja miettiä rakentavalla tavalla vaihtoehtoisia toimintamuotoja. Innostus ryhmän perustamiseksi oli syntynyt syksyllä 2007, kun FinnWIDn jäseniä oli WIDEn kokouksessa Brysselissä ja tavannut siellä esim. ruotsalaisen GADnet -järjestön puheenjohtajan. Kyseinen järjestö toimii yliopiston puitteissa ja siinä toimivat tutkijat seuraavat kaikkea SIDAn tekemää kehityspolitiikkaa gender-näkökulmasta. Lisäksi he pitävät ääntä kehitys- ja kauppateemojen johdonmukaisuudesta. Suomessakin on nyt hyvä tilaisuus tällaiseen seurantaan, koska kehityspoliittinen ohjelma on uusi. Väyrysen mukaan sitä tullaan seuraamaan vuosittain. Lisäksi kehitys- ja kauppateemat ovat saman ministerin alaisia. Ryhmän on tarkoitus tehdä yhteistyötä myös puolueiden naisryhmien kanssa.
Päätettiin, että Anja Onali osallistuu ryhmä perustamiskokoukseen Crashin edustajana ja toimii myös jatkossa Crashin yhteyshenkilönä ryhmässä.
7. Hakemus opetusministeriölle tyttöjen ympärileikkauskirjaprojektiin
Jaana Airaksinen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että Crash hakee opetusministeriöltä tukea kirjan toimittamiseksi naisten ympärileikkauksista Suomessa, näkökulmana nuorten jo suomalaisten naisten omat kokemukset. Kirjan toimittaa Hannele Huhtala, joka on osallistunut naisten ympärileikkauksia koskevaan keskusteluun ja kirjoittanut Voima-lehteen (1/2007) asiasta artikkelin. Jaana kustannustoimittaa kirjan ja huoltaa kielen, ja vastaa koko hankkeen toteutumisesta. Kirjan taittaa ja ulkoasun suunnittelee graafikko Elina Salonen. Opetusministeriöltä anotaan 7900 euroa työkorvauksiin ja painokuluihin. Kirja julkaistaan Into-pamflettien sarjassa.
8. Maailman kirjat
Päätettiin mielellään olla mukana Jaana Airaksisen ehdottamassa Maailman kirjat -tapahtuman järjestämisessä vuosina 2009–2011. Demokratiafoorumi VK sai vuodelle 2008 Keolta tukea 18 000 euroa Maailman kirjat -tapahtuman järjestämiseen Maailma kylässä -festivaalin yhteyteen. Crash oli jo tämän vuoden hakemuksessa yhteistyökumppanina mukana. Jatkolla anotaan tukea EU:sta ja päähakijana on Suomen rauhanpuolustajat. Tapahtuman painotuksena on vuonna 2008 Latinalainen Amerikka ja vuonna 2009 afrikkalainen runous. Tällöin etelän kumppanina on muun muassa Crashin jäsenen Mark Wallerin yhteistyökumppani Vonani Bilan runoilijaryhmä Timbila.
9. Mosambikin hankevalmistelu
Mosambikin hankevalmistelumatka toteutettiin huhtikuussa 2008. ANSA-kansalaisjärjestön kanssa tullaan mahdollisesti tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä, mutta ensi vuodeksi ei hanketta suunnitella. Matkasta on toimitettu raportti ja lasku UM:lle josta matkalasku maksettiin.
10. Malawi-hanke
Crashin Malawi-hankkeesta ei ole vielä tullut rahoituspäätöstä.
Heli Kuusipalo on ehdottanut yhdistykselle, että Crash anoo ulkoasiainministeriöltä hanketukea Malawissa toimivan Pemphero-järjestön kanssa tehtävälle yhteistyölle. Pemphero on Lungwenana kyläläisten vuonna 2002 perustama järjestö, joka tukee perheitä, jotka kasvattavat aids-orpoja. Lapsille järjestetään ilmaista esikouluopetusta, pempherolaiset pitävät yhteisiä kotipuutarhoja ja maissipeltoja, ja ruokkivat lapsia yhteisaterioilla. Kyläläiset ovat muodostaneet myös noin 20 neuvojaa käsittävän verkoston, joka toimii 12 eri kylässä. Crashin tuore jäsen sosiaalikasvattaja Kirsi Lumtjärvi oli harjoittelemassa viime vuonna 7 kk Pempherossa, ja Heli Kuusipalo toimi hänen harjoittelun ohjaajanaan. Pemphero kaipaa nyt tukea järjestötoiminnan organisointiin ja hallinnointiin sekä ohjaajien kouluttamiseen. Kirsi on halukas ryhtymään työhön ja Heli voi myös olla mukana, koska tuntee malawilaiset kumppanit. Budjetti oli ajateltu voivan olla ensimmäiselle vuodelle 10 000 euroa, ja ehkä kolmelle vuodelle noin 25 000.
Koska tällainen etelän järjestön toimintaedellytysten tukeminen sopii hyvin Crashin toimintaideaan, päätettiin hakea tukea ensin yksivuotiselle hankkeelle. Hankkeen tilanne on hyvä, koska omarahoitusosuutta on jo Joensuussa kerätty. Myös pääkaupunkiseudun partiolaisten Munkkiniemen osasto on lahjoittanut Pempherolle rahaa illanvieton keräyksillä, joissa on kerrottu Pempheron toiminnasta ja järjestetty ohjelmallisia kansainvälisyyskasvatus iltoja. Samoilla resepteillä omavastuuta on kerätty Helsingin Yhtenäiskoulun opettajan Markku Vainion luokan illanvietoissa.
15. Keskustelu kevätkokousasioista
Sovittiin, että kevätkokous pidetään joko Heli Kuusipalon luona Helsingin Käpylässä 17.3. klo 18 tai Liisa Laakson luona Kruunuhaassa 19.5. klo 18 sen mukaan miten kevätkokouksen asiakirjat saadaan valmiiksi. Outi kirjoittaa toimintakertomuksesta ensimmäisen version ja laittaa sen muille kommenteille. Outi myös tarkistaa pöytäkirjat ja kerää niihin tarvittavat nimikirjoitukset.
16. Talousohjesäännön tekeminen
Todettiin, että olisi hyvä tehdä selkeät ohjeet siitä, miten hankkeiden taloutta yhdistyksessä hoidetaan, esim. mitkä kaikki hankedokumentit talousvastaavalle tulee toimittaa ja missä vaiheessa, sekä miten maksatukset ja hankkeen tilinpito tehdään niin, että ne mahdollisimman vähän turhaan työllistävät rahastonhoitajaa. Selkeillä säännöillä voitaisiin estää joitakin turhia hallinnon mutkia. Päätettiin, että Anja ja Outi laativat luonnoksen tällaisista ohjeista.
17. Ilmoitusasiat
Tutkijatoimija-verkoston tapaaminen 27.2. klo 14-17 Kepassa. Vuoden teemana turvallisuus ja kehitys. Pääalustajana ensimmäisessä tapaamisessa INTRAC-järjestön tutkimusjohtaja Kasturi Sen; kommentaattorina puheenjohtajamme Liisa Laakso. Ilmoittautumiset Outille.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää ennen kevätkokousta Heli Kuusipalon luona Käpylässä 17.3. klo 17.30. .
19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Liisa Laakso
puheenjohtaja
Heli Kuusipalo
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Lea Kantonen, Riikka Kuusisto